تفاوت هویت برند و تصویر برند

21 تیر 1399 236 بازدید
تفاوت هویت برند و تصویر برند

تفاوت هویت برند و تصویر برند

هویت برند و تصویر برند دو اصطلاح بسیار مهم برای شرکت هاست که اغلب با یکدیگر اشتباه گرفته شود. در این مقاله تعریفی از دو اصطلاح و نحوه تفاوت انها با یکدیگر ارائه شده است.در واقع این دو اصطلاح تاثیر زیادی در حوزه تبلیغات مشاغل دارند. 

تعاریف و توضیحات

هویت برند

هویت برند در واقع راهی است که شرکت میخواهد توسط بازار هدف خود درک شود. جنبه های ملموس و قابل مشاهده یک برند ، همه بخشی از هویت ان هستند. به عنوان مثال آرم ،طرح، رنگ ، نام،نماد،..... این اساسا نمایانگر ظاهر کلی برند است و از این رو به ایجاد تصویری متمایز از برند در ذهن مصرف کنندگان کمک میکند. هویت برند با دید، موقعیت یابی ، اهداف ، فرهنگ و روابط شرکت در ارتباط است. این روشی است که یک سازمان میخواهد توسط مشتریان خود درک شود ، در اصل همان روشی نیست که در واقع توسط انها درک میشود. این نشان دهنده نحوه ارائه یک مارک به بازار است. وقتی هویت برند با موفقیت به بازار ارائه شود ،این شرکت قادر به رسیدن به وفاداری به برند(وفاداری به برند به ارتباط مثبتی که مشتریان با کالاهای خاصی دارند ، اشاره دارد که با خرید مکرر انها از محصول حتی در صورت وجود گزینه های رقیب نیز بیان میشود.هدف نهایی متخصصان بازاریابی حفظ وفاداری برند برای یک کالای خاص است)، اعتبار بیشتر و بازده خوب است. هویت برند هنگامی حاصل میشود که اعضای سازمان در تلاش جمعی برای تولید محصولی قرار بگیرند که دارای ویژگی منحصر به فرد باشد. این راهی است که سازمان بخواهد از طریق بازار هدف خود به رسمیت شناخته شود. در این راستا ، استراتژی های برندسازی و بازاریابی نقش مهمی در ایجاد سازمانها برای برقراری ارتباط هویت خود با مشتریان دائمی خود ایفا میکند. این شامل شخصیتی از برند ، چشم انداز ، موقعیت ، انجمن ها و غیره است که به دنبال تمایز برند از سایر مارکهای موجود در بازار هستند.

تصویر برند

تصویر برند به نحوه درک برند به دلیل ارتباطاتی که توسط مصرف کنندگان در ذهنشان وجود دارد ،اشاره دارد. به عبارت دیگر ، درک این برند از سوی مشتریان است. این مبتنی بر چشم انداز،اعتقادات و برداشتهایی است که مشتری در مورد نام تجاری دارد. تصویر برند اساسا همان چیزی است که مشتریان هنگام شنیدن نام برند نسبت به برند احساس میکنند. مشتریان تصویر برند را براساس شخصیت کلی برند تعیین میکنند. تصویر برند با یک تجربه واحد از برند توسعه نمیابد در عوض ، این یک دوره طولاتی یا در نتیجه  فعالیتهای بازاریابی برند یا تجربیات شخصی مشتریان با برند توسعه میابد. از این رو ، براساس تعامل مشتری با برند ، ممکن است یک تصویر منفی از برند در ذهن انها ایجاد شود . هر مشتری ممکن است براساس تجربیات و تعامل شخصی خود یک برند را به روشی متفاوت درک کند.

تفاوت بین هویت برند و تصویر برند

نکات عمده تفاوت هویت برند و تصویر برند در زیر مورد بحث قرار میگیرد:

1)معنی

هویت برند روشی است که سازمان میخواهد مشتریان برند خود را بشناسد. اساسا روشی است که خود را به جهان ارائه میدهد. از طرف دیگر تصویر برند روشی است که مشتریان به دلیل اعتقادات ، انجمن ها و برداشت هایی که در ذهنشان در مورد برند ایجاد شده است ، از برند درک کنند.

2)در نظر گرفتن جنبه ها

هویت برند شامل تمام جنبه های بصری یک سازمان است. به عنوان مثال نام ان ، ارم ، نماد ، طراحی ، رنگ و غیره . از طرف دیگر تصویر برند  شامل ویژگی های بصری از برند و همچنین انجمنهای ان است. به عنوان مثال قابلیت اطمینان ، کیفیت ، کارایی و غیره .

3)ماهیت فعالیت

هویت برند با مشارکت فعال شرکت ایجاد میشود ،در حالی که تصویر برند در طبیعت منفعل است زیرا توسط مشتریانی که در واقع از محصول استفاده کرده اند ، تولید میشود.

4) معین شده

هویت برند با روشی که شرکت در بازار هدف خود قرار میدهد ، تعیین میشود ، در حالی که تصویر برند با تجربیات و ارتباط مشتری با برند مشخص میشود.

5)نماینده هویت برند نماینده موقعیت واقعی شرکت است ، یعنی دید ، اهداف و ارزشهای اساسی . از طرف دیگر ، تصویر برند نمایشی از طرز تفکر و احساس مشتریان در مورد برند است.

6)ذات

هویت برند ملموس است ، یعنی یک ویژگی قابل تشخیص شرکت و چشم انداز کلی ان است. این روشی است که برند در بازار عرضه میشود. به عبارت دیگر ، چهره برند است.در مقابل ، تصویر برند غیر ملموس است، یعنی در اصل بازتاب چهره خارجی شرکت است. این روشی است که مشتریان از برند میگیرند ، براساس روشی که شرکت با انها تعامل و ارتباط برقرار میکند.

نتیجه گیری :

برای نتیجه گیری میتوان اظهار داشت که برای یک شرکت بسیار مهم است که بتواند از هویت تجاری خود که تولید کند ونحوه ارائه خود در بازار نیز صورت گرفته است تا یک تصویر مثبت از برند در ذهن مشتری ایجاد شود. یکی از مهمترین دارایی های یک شرکت ، درک ارتباطات با کیفیت و نامشهود است که وقتی در مورد برند فکر میکنند ، به ذهن مصرف کنندگان میرسد. از این رو ، باید اطمینان حاصل شود که تصویر برند انها مطابق با هویت برند است ، یعنی روشی که مشتریان نسبت به انها ادراک میکنند همانند چگونگی درک انها است.