تخلیه بار فارس

سایر مشاغل / سایر مشاغل
توضیحات

باربری های طرف قرارداد فارس تهران سعادت مهر شیراز جهان بار طوس پیروزی یزد اخوان(نادری)اصفهان

استان بوشهر - شهر بندردیلم - جاده خوزستان.بریدگی دوم سمت چپ.گاراژ اتشزا

کارت ویزیت های مشابه