خدمات کولر

خدمات / سایر مشاغل مرتبط
توضیحات

کلیه امورات مربوط به کولرهای پنجره ای اسپلیت ایستاده نصب سرویس جا ب جایی نشت یابی گازگیری تعویض خازن و کنتاکتور تعویض فن تعویض موتور

استان خوزستان - شهر اهواز - زیتون کارمندی خیابان کمیل

کارت ویزیت های مشابه