شرکت آریا پیشتازان انرژی

سایر مشاغل / سایر مشاغل
توضیحات

طراحی واجرای خطوط انتقال نیرو برق رسانی به مراکز صنعتی وتجاری وچاه های کشاورزی طراحی تابلوهای صنعتی واجرای بانک خازنی

استان آذربایجان غربی - شهر نقده - بلواربهشتی روبروی پست ۱۳۲کیلوولت

کارت ویزیت های مشابه