مربی شناو غریق نجات با مدرک فدارسون

خدمات آموزشی / سایر مشاغل مرتبط
توضیحات

دارای گواهی معتبر از فدراسیون شنا تهران وقزوین

استان البرز - شهر فردیس - فردیس کانال

کارت ویزیت های مشابه