مرکز هسته ای بیمارستان کوثر

پزشکی و سلامت / کلینیک و درمانگاه
توضیحات

بخش پزشکی هسته ای بیمارستان کوثر مجهز به دستگاه سنجش تراکم استخوان است

استان كردستان - شهر سنندج - سنندج ،بیمارستان کوثر

کارت ویزیت های مشابه