مشاوره تحصیلی

خدمات آموزشی / سایر مشاغل مرتبط
توضیحات

برنامه ریزی دقیق و حرفه ای و شخصی در سطح علمی دانش آموز روش های صحیح مطالعه هر درس بر اساس بنیان اون درس آموزش تند خوانی و صحیح خوانی درک مفهومی حافظه و تقویت آن راه های تمرکز هواس شناخت عادت های غلط درس خواندن و رفع آن مهندسی منابع دقیق و حرفه ای آشنایی با بودجه بندی و قسمت های تست خیز هر درس تقویت اعتماد ب نفس روانشناسی و آماده سازی دانش آموز از لحاظ روانی برای کنکور بحث های هدف گذاری و انگیزشی روش های یادگیری موثر نحوه مدیریت زمان آشنایی با پیش نیاز دروس مختلف شناخت فراموشی و راه

استان آذربایجان شرقی - شهر هشترود - ولیعصر

کارت ویزیت های مشابه