مشاوره تحصیلی و شغلی

خدمات آموزشی / مراکز آموزشی
توضیحات

کارمند اداری دانشگاه-مدرس ۱۲ سال سابقه آموزشی

استان گلستان - شهر مینودشت - خیابان سپاه

کارت ویزیت های مشابه