پژوهشگر،مدرس و مشاور کارآفرینی کسب و کار

خدمات آموزشی / سایر مشاغل مرتبط
توضیحات

مشاور در امور شغلی و اجرایی

استان تهران - شهر تهران - دانشگاه شاهد

کارت ویزیت های مشابه