پیمانکاری برادران شرفی

مربوط به منزل / سایر مشاغل مرتبط
توضیحات

اجرای کارهای ساختمانی ازجمله سنگ چینی ،بتن مکر،فنداسیون،ستون وسقف

استان هرمزگان - شهر میناب - میناب روستای محمودی گبرانی

کارت ویزیت های مشابه