کلینیک گیاهپزشکی

سایر مشاغل / سایر مشاغل
توضیحات

مهندس زهرا قربانی کارشناس ارشد گیاهپزشکی

استان آذربایجان شرقی - شهر سهند - خسروشاه،دهستان تازه کند،جنب پست بانک مرکز خدمات غیردولتی کشاورزی امدادکشاورز تبریز

کارت ویزیت های مشابه