گروه فنی مهندس ‌‌‌‌‌‌‌EEMA‌‌‌‌_GROUP

خدمات / خدمات صنعتی
توضیحات

گروه فنی مهندسی EEMA_GROUP مشاور ایمنی حفاظت فنی و خدمات ایمنی برق دارای پروانه رسمی مشاوران وزارت کار مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عضو سازمان

استان آذربایجان شرقی - شهر تبریز - بلوار شهریار

کارت ویزیت های مشابه