یوگاویژه بانوان

خدمات آموزشی / مراکز آموزشی
توضیحات

آموزش تمرینات یوگا ویژه بانوان تمریناتجسمی،تنفسی ،ذهنی ، درمانی ،ریلکس، رهایی ، مراقبه تهران خیابان پیروزی باشگاه بهار

استان تهران - شهر تهران - خیابان پیروزی نبش خ ۵و ۶ نیروی هوایی باشگاه بهار پیروزی

کارت ویزیت های مشابه